Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Mapa serwisu
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Galerie
Urząd Wojewódzki w Warszawie
Urząd Marszałkowski w Warszawie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
KRUS
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Wiadomości

drukuj wy¶lij
Aktualne

2017-08-22
Informacja o udzielonej przez WFOŚiGW w Warszawie dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
2017-07-06
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
2017-05-26
Ogłoszenie w sprawie oferty organizacji pozarządowej
2017-03-30
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
2017-03-30
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń powyżej kwoty 500 zł w 2016 r.
2017-03-03
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
2017-02-03
Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
2017-02-03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2016-12-15
Informacja o dofinansowaniu zakupu 2 szt. motopomp pływających przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2016-12-12
Pastanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji środowiskowej dotyczącej drogi 747.
2016-12-07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2016-11-28
Zaproszenie do składania ofert na dostawęserwera na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2016-11-22
Wójt Gminy Rzeczniów ogłasza konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów.
2016-11-07
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
2016-09-23
Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2016-09-19
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2016-08-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o przystapieniu do opracowania ˝Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023˝
2016-07-01
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów
2016-06-16
Obwieszczenie RDOS o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
2016-06-14
Obwieszczenie RDOS o terminie wydania decyzji w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
2016-06-13
Zawiadomienie o zamiarze zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Contino Epsilon
2016-05-30
Plakat GUS
2016-05-24
Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
2016-05-09
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Budowy budynku chlewni w Grabowcu˝
2016-04-21
Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2016-02-12
KWESTIONARIUSZ ANKIETY KIEROWANY DO UCZESTNIKÓW DEBATY SPOŁECZNEJ
2016-01-29
Postanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 3536 W Odechów-Sarnówek˝
2016-01-18
Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
2016-01-08
Roczna ocena jakości wody
2015-12-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Przebudowy drogi powiatowej Odechów -Sarnówek˝
2015-12-03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 r
2015-12-02
Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych.
2015-11-23
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie ˝budowy farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
2015-10-16
Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2015-10-08
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
2015-09-21
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2015-09-10
Poszukiwany lekarz
2015-08-03
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
2015-07-21
Informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy chlewni Państwa Agnieszki i Romana Borcuch
2015-05-15
Obwieszczenie Burmistrza Iłży opodjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
2015-05-13
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wystąpieniu do PPIS w Lipsku i Radomiu o opinię w sprawie budowy ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
2015-05-13
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
2015-04-21
Informacja Burmistrza Iłży
2015-04-13
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi
2015-04-01
Obwieszczenie Burmistrza Iłży o zawarciu porozumienia
2015-04-01
Obwieszczenie Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach( .........)
2015-02-10
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
2015-02-05
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów.
2015-01-26
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych
2015-01-23
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wznowieniu postępowania
2014-12-18
Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Rzeczniów
2014-12-18
Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Iłża III
2014-11-21
Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
2014-11-21
Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
2014-11-14
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
2014-11-13
Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
2014-11-06
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do zajęć
2014-11-06
Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych
2014-10-07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
2014-10-01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego GOPS
2014-09-17
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2014-09-11
ogłoszenie o naborze kadry do projektu˝Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez......˝
2014-09-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
2014-08-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
2014-07-15
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Rzeczniów przez SKO w Radomiu
2014-07-07
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o zawieszeniu postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
2014-07-07
Decyzja SKO w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Rzeczniów dotyczącj farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝.
2014-06-23
Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie postępowania dotyczącego ˝Farmy Wiatrowej Rzeczniów˝
2014-06-23
Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie zawieszenie postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Iłża III - obszar A˝
2014-06-13
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
2014-05-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrowa Iłża III - Obszar A˝
2014-05-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrow Rzeczniów˝
2014-04-29
Sprawozdanie z realizacji ˝Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi˝
2014-04-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wydanej decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
2014-01-27
Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014
2013-12-03
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2013-11-14
Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko głównego księgowego GOPS w Rzeczniowie
2013-10-17
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
2013-10-17
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
2013-09-13
PROJEKT ZMIAN ˝STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZECZNIÓW˝ wraz z ˝Prognozą oddziaływania na środowisko˝
2013-09-06
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu pn. ˝Przygoda z indywidualizacją˝
2013-09-03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny
2013-08-30
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2013-08-27
Informacja o dofinansowaniu utylizacji azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2013-08-16
Zarządzenie Wójta Gminy o zakazie poboru wody z wodociągu do nawadniania
2013-07-30
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów w 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
2013-07-19
Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Podkońcach o naborze na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego
2013-07-01
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Rzeczniowie o naborze na stanowisko: asystent rodzinny
2013-05-21
Ogłoszenie o odwołaniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
2013-05-10
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczniowie
2013-04-15
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.
2013-04-15
Sprawozdanie z badania wody- Hydrofornia Rzeczniów i Wólka Modrzejowa
2013-04-02
INFORMACJA O POJAZDACH DO SPRZEDAŻY
2013-03-11
Informacja o pojazdach do sprzedaży
2013-02-14
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sportu
2013-01-18
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
2013-01-03
Informacja o dofinansowaniu zakupu motopomp z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012-12-12
Ogłoszenie o naborze dzieci na zimowisko
2012-12-05
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2012-11-29
Ogłoszenie Dyrektora SPZPOZ w Rzeczniowie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
Archiwalne

2017-05-18 / 2017-06-01
Program Rewitalizacji ( po zmianach)
2017-03-23 / 2017-04-06
Informacja w sprawie Programu Rewitalizacji
2016-06-17 / 2016-07-01
Obwieszczenie Wójta Gminy o udostępnieniu projektu Programu Usuwania Azbestu
2013-10-01 / 2013-10-15
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
2013-10-01 / 2013-10-15
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/IN-POKL/2013 (na pomoce dydaktyczne)
2012-11-08 / 2012-12-22
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
2012-11-08 / 2012-12-22
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
2012-10-08 / 2012-10-22
Ogłoszenie konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.˝
2012-10-05 / 2012-12-19
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
2012-09-18 / 2012-12-02
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
2012-09-06 / 2012-12-20
Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
2012-08-24 / 2012-12-07
Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
2012-08-14 / 2012-12-28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
2012-08-08 / 2012-12-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2012-08-08 / 2012-12-22
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2012-07-19 / 2012-08-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy stacji paliw w Pawliczce
2012-07-19 / 2012-12-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy chlewni w Grabowcu
2012-06-22 / 2012-10-06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2012-06-22 / 2012-10-06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów
2012-06-19 / 2012-10-03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na utworzenie szlaku rowerowego
certyfikat eurorenoma
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
licznik odwiedziny: 0251697
Urząd Gminy w Rzeczniowie, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, pow. lipski, woj. mazowieckie
tel.: +48.(48)6167024, +48(48)6167004, fax: +48.(48)6167310, email: urzad@rzeczniow.pl, http://www.rzeczniow.pl
NIP: 811-12-74-584, Regon: 00054525400000
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x